hadist imam mahdi


Hadis-hadis Nabawi
Tentang
Kabar Gembira Munculnya Imam Mahdi as

Sesungguhnya hadist-hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah saw tentang imam Mahdi as merupakan kelompok terbesar dan terbanyak yang memberikan kabar gembira akan datangnya penyelamat akhir zaman tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa hadist-hadist yang ada di dalam kitab-kitab Ahli-sunnah tentang imam Mahdi as, kebanyakannya diriwayatkan dari Rasulullah saw, dengan sanad / jalur yang banyak dan kandungan yang bermacam-macam.

Terkadang Rasulullah saw mengkhabarkan imamMahdi di sela-sela / bersama para imam yang lain, di mana beliau dikenalkan sebagai imam kedua belas dan terakhir. Terkadang beliau menghabarkan kalau Mahdi adalah orang putra cucu sayyidah Fatimah Zahro as, dan sesungguhnya dia dari keturunan imam Husain as dan imam ke sembilan yang terlahir dari imam Husain as.

Dan anda akan mengetahui nantinya bahwa Rasulullah saw telah memberikan kabar gembira akan datangnya imam Mahdi as pada kesempatan dan kondisi yang banyak serta di pelbagai moment penting. Yang mengindikasikan bahwa pembahasan ini sangatlah urgen dan tidak bias dipandang sebelah mata.

Inilah hadis-hadis tentang imam yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, dan tentunya hanya sebagian saja dari hadis-hadis tersebut yang akan kami bawakan:

 1. Dari Said bin Jubair dari ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya para halifahku dan wasiku serta hujjah-hujjah Allah atas makhluk setelahku adalah dua belas orang, yang pertama dari mereka adalah saudaraku dan yang terakhir dari mereka adalah purtaku. Kemudian di tanyakan: wahai Rasulullah siapakah saudaramu itu? Rasul bersabda: Ali bin Abi Tholib. Ditanyakan: dan siapakah putramu itu? beliau bersabda: dia adalah Mahdi yang akan memenuhinya (memenuhi bumi) dengan keadilan sebagaimana bumi telah telah dipenuhi dengan kezaliman, sumpah demi Zat yang mengutusku kepada manusia dengan kebenaran, seandainya dunia ini tidak tersisa kecuali satu hari maka Allah pasti akan memanjangkan hari itu sampai munculnya putraku Mahdi as, maka akan turun ruh Allah Isa bin Maryam dan akan sholat dibelakangnya, maka bumi akan bersinar dengan cahayanya, dan akan sampai kerajaannya di barat dan di timur [1].
 2. Hudzaifah berkata: Rasulullah saw bersabda: Mahdi adalah putraku yang wajahnya seperti bintang kejora. [2]
 3. Juga dari Hudzaifah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Mahdi adalah putraku yang wajahnya seperti bintang kejora, warana kulitnya seperti warna kulit orang Arab, dan badannya seperti badan orang Israel (Yahudi) yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi oleh kezaliman, penduduk langit akan rela atas kepemimpinannya, dan begitu juga burung di angkasa, di mana beliau akan memerintah selama dua puluh tahun. [3]
 4. Dari imam Muhammad Bagir bin Ali Zainala Abidin dari ayahnya dari Amiril mu’minin Ali bin Abi Thalib as bersabda: Rasul saw bersabda: Mahdi adalah putraku, dia akan hilang dari pandangan mata (gaib), dunia akan dilanda kebingungan yang dapat menyesatkan manusia, dia akan datang sebagai simpanan atau “sejata andalan” dari para nabi, maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan kesesatan. [4]
 5. Diriwayatkan dari al-Kanduzi al-Hanafi dari Abi Basir dari imam Ja’far Shodiq dari ayahnya dari Amirail mu’minin Ali bin Abi Thalib as bersabda: Rasulullah saw bersabda: Mahdi dari anak cucuku namanya sama dengan namaku, kunyahnya sama dengan kunyahku, dan dialah orang yang paling mirip dengan diriku dari segi penciptaan dan budi-pekerti, dia akan hilang dari pandangan mata (gaib), ummat akan dilanda kebingungan sehingga sesatlah mereka dari agama mereka, maka ketika itu dia akan datang bersinar laksana bintang kejora yang terang benderang, dan akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhinya dengan kesesatan dan kezaliman. [5]
 6. Diriwayatkan dari al-Majlisi dari dari Syeh Mufid dari Abi Ayyub al Ansori berkata: Rasulullah saw bersabda kepada Sayyidah fatimah as (saat beliau terbaring sakit): aku bersumpah demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya sesungguhnya ummatku pasti akan memiliki Mahdi (penyelamat akhir zaman), dan dia akan muncul darimu –alias dari anak cucumu- . [6]
 7. Dari Makhul dari imam Ali bin Abi Thalib as bersabda: aku berkata wahai rasulullah! Apaka Mahdi termasuk dari kita (keluarga Muhammad saw) atau selain dari keluarga kita? Maka Rasulullah saw bersabda: tidak, Mahdi adalah termasuk dari keluarga kita, Allah SWT akan mengakhiri agamanya melalui perantara kita sebagaimana Allah telah membukanya melalui perantara kita, dengan kita mereka terselamatkan dari fitnah atau cobaan sebagaimana mereka juga telah terbebas dari belengu kemusrikan berkat kita, dengan kitalah hati-hati manusia menjadi lunak setelah dialanda kerasnya permusuhan, dengan kitalah manusia yang dulunya bersengketa menjadi saling kasih dalam ikatan persaudaraan. [7]

Sesengguhnya pertanyaan imam Ali as kepada Rasulullah saw dikarenakan masyarakat tidak mengetahuinya, dengan demikian beliau bertanya tentang sesuatu yang telah beliau ketahui dan seakan-akan dia tidak mengetahuinya dan itu untuk suatu tujuan, dan ini termasuk dari pembicaraan yang ada dalam al Quran dan hadist begitu juga dalam percakapan sehari-hari, Allah swt berfirman: apa yang sedang berada di kananmu itu wahai Musa?.

 1. Dari Hisyam bin Salim dari imam Ja’far Shadiq dari ayahnya dari kakeknya as, beliau bersabda: Rasulullah saw bersabada: al-Qoim dari anak cucuku, namanya sama dengan namaku, dan kunyahnya sama dengan kunyahku, perangai dan sopan-santunnya sama dengan diriku, dia menerapkan sunnah yang mirip sunnahku, dia tegakkan agama dan ajaranku di antara manusia, dia mengajak mereka kepada kitab Allah swt, barang siapa yang taat kepadanya maka dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia telah bermaksiat kepadaku, barang siapa yang mengingkari gaibahnya maka dia telah menginkariku, dan barang siapa yang membohonginya maka dia telah membohongiku, dan barang siapa mempercayainya maka dia telah mempercayaiku, hanya kepada Allah SWT semata aku adukan orang-orang yang membohongiku dalam perkaranya dan orang-orang yang mendustakan perkataanku dan urusannya, dan orang yang menyesatkatkan kaumku dari jalan yang lurus… [8]
 2. Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin ummatku, dan penggantiku sepeninggalku, dan dari anak cucunya akan bangkit dan muncul al-Qoim al-Muntadzar yang Allah akan memenuhi bumi dengan keadilan dengannya, sebagaimana bumi telah dipenuhi oleh kesesatan dan kezaliman, aku bersumpah demi dzat yang telah mengutusku kepada manusia: sesungguhnya orang-oarang yang tetap dan berpegang teguh dengan keimanan (pada masa gaibnya), itu sangatlah sedikit sekali. Maka Jabir bin Abdullah al Ansori bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri nabi seraya berkata:” wahai Rasulullah, apakah al-Qoim yang akan muncul dari anak cucumu itu mengalami masa gaib juga?. Rasulullah saw menjawab: ia sumpah demi tuhan. Wahai Jabir sesungguhnya ini adalah urusan dari urusan-urusan Allah SWT, dan misteri/rahasiaNya, yang tidak dapat diketahui oleh hambanya, maka berhati-hatilah akan keraguan atas urusan Allah SWT, karena hal tersebut adalah sebuah bentuk kekufuran. [9]
 3. Dari Abi Said al Khadzri (dalam hadistnya yang panjang) berkata: Rasulullah saw bersabda (kepada Sayyidah Fathimah as) : Wahai anakku sesungguhnya kita (Ahlul bait) diberi tujuh sesuatu yang tidak ada seorangpun yang memiliknya:

1.Nabi kita adalah sebaik-baik nabi, dan itu adalah ayahmu.

2.Wasi kita adalah sebaik-baik wasi, dan itu adalah suamimu sendiri.

3.Syahid kita adalah sebaik-baik syuhada’, dan beliau adalah paman ayahmu Hamzah.

4. Hanya dari kitalah yang nantinya di surga dianugerahi dua sayap berwarna hijau, dan itu adalah putra pamanmu Ja’far.

5-6. Dari kita, anak cucu ummat ini bersumber, dan mereka berdua adalah kedua anakmu Hasan dan Husain.

7. Dari kita (demi Allah yang tiada tuhan selain dia) Mahdi yang mana Isa bin Maryam sholat di belakangnya, kemudian mengelus pundak al-Husain seraya berkata: dari dia, beliau mengulangnya sebayak tiga kali. [10] Dalam kitab al-Bayan karya Syafi’i al-Kunji, Rasulullah saw bersabda: dari dialah (al-Husain) Mahdi da penyelamat umat ini.

 1. Dari Jabir bin Abdullah al-Anshori berkata: Rasulullah saw bersabda: Isa bin maryam as akan turun –dari langit- kemudian pemimpin mereka –umat ini- Mahdi berkata: kemarilah shalat bersama kami / pimpinlah shalat kami, maka nabi Isa menjawab: tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin dari sebagian yang lain,hal ini merupakan penghormatan bagi umat ini. [11]
 2. Dalam kitab Faraidus simthain, dari imam Ali Ridho bin Musa dari ayahnya dari kakek beliau as, bersabda: Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang mau berpegang teguh dengan agamaku dan menaiki perahu keselamatan maka hendaklah dia mengikuti Ali bin Bin Thalib as, dan memusuhi para musuhnya, dan mengikuti wali yang diikutinya, sesungguhnya dia adalah wasi dan khalifah sepeninggalku, baik ketika aku masih hidup atau setelah aku mati kelak, dan dia adalah pemimpin semua orang muslim, dan pemimpin semua orang mukmin setelahku, perkataannya adalah perkataanku, perintahnya adalah perintaku, larangannya adalah laranganku, dan yang mengikutinya berarti dia mengikutiku, dan yang menolongnya berarti dia menolongku, dan yang menghianatinya berarti menghianatiku;

Kemudian Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang berpisah dari Ali as setelahku, dia tidak akan melihatku dan aku juga tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti, dan barangsiapa yang berbeda pendapat dengan Ali, maka Allah SWT mengharamkan syurga baginya, dan menjadikan neraka tempat baginya, dan barangsiapa yang menghina Ali as maka Allah akan menghina di hari yang semua gamblang, dan barangsiapa menolong Ali as maka Allah swt akan menolongnya di hari perjumpaan.

Kemudian Rasulullah saw bersabda: Hasan dan Husain as keduanya adalah pemimpin umatku sepeninggal ayah mereka, dan pemimpin pemuda ahli syurga, ibu mereka adalah penghulu wanita dunia, ayah mereka adalah pemimpin para washi, dan dari anak cucu Husain sembilan imam akan muncul, yang kesembilan dari mereka adalah al-Qaim putraku, ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepadaku, dan bermaksiat kepada mereka sama halnya dengan bermaksiat terhadapku.

 1. Rasulullah saw dalam pidatonya di hari Gadir dan di depan 120 ribu umat islam bersabda: “wahai manusia: cahaya itu bersumber dari Allah SWT, yang kemudian berjalan di dalamdiriku, kemudian di Ali, kemudian di anak cucuku dan berakhir di al-Qaim Mahdi as,…[12]

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi Rasulullah saw, telah bersumpah demi Dzat Allah, semuanya itu merupakan penguat dari fakta ini dan bentuk pengokohan terhadap topik Mahdawiyah ini, dan rasul tidak hanya melakukan dan mengucapkan itu saja, lebih jauh beliau bersabda:” andai usia dunia tidak tersisa lagi kecuali satu hari saja… hal ini menunjukkan bahwa hal ini pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Dan ini merupakan penetapan yang luar biasa kuatnya.

Kita juga telah mengetahui dari beliau bahwa Mahdi as akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah disesaki oleh kezaliman dan kebatilan. Hal ini juga sebuah penguatan akan hal ini, yang mengenai penjelasan lebih lanjut, insya Allah pada kesempatan mendatang.

Adapun penyebutan secara bersama-sama dzulm dan jaur, juga kata adl dan qisth, dapat berarti bahwa dzulm itu berasal kebanyakan umat manusia, sedang jaur dari kalangan terpandang masyarakat atau para pemimpin. Sebagaimana kata adl bisa diartikan sebagai dari para penguasa dan qisth dari masyarakat kebanyakan.

Dan sebelumnya telah kita bawakan bahwa Rasul saw bersabda: kulitnya seperti kulit kaum Arab dan postur tubuh seperti orang yahudi kebanyakan. Perlu diketahui bahwa banyak penduduk negeri Yordania dan Palestina yang memiliki tinggi badan yang lumayan, tidak seperti tinggi badan penduduk Jepang atau China yang rata-rata pendek dan cethol.


[1] Faraidu Samthain, jild, Bihar juz, 51, halaman 71.

[2] Kanzul ‘umal, juz 7.

[3]Idu durar, bab ke-3.

[4] Faraidu Samthain.

[5] Yanabi’ul mawadah.

[6] Biharul Anwar, juz 51, halaman 67.

[7] Biharul Anwar, juz 51.

[8] Biharul Anwar, juz 51.

[9] Biharul Anwar, juz 51.

[10] Biharul Anwar, juz 51.

[11] Al-‘Arain, Hafiz Abi Nu’aim.

[12] Ihtijaj, karya Thabarsi.

DENGAN NAMA ALLAH, MAHA PEMURAH, MAHA MENGASIHANI
1. Jadual Allah Untuk Kebangkitan Islam akhir zaman“Telah berlaku Zaman Kenabian atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian itu sebagaimana yang ALLAH kehendaki. Kemudian ALLAH mengangkat zaman itu. Kemudian berlakulah Zaman Kekhalifahan (khulafa’ ur Rasyidin) yang berjalan seperti Zaman Kenabian. Maka berlakulah zaman itu sebagaimana yang ALLAH kehendaki. Kemudian Allah Mengangkatnya, lalu berlakulah Zaman Pemerintahan yang Menggigit (Zaman Fitnah). Berlakulah zaman itu sebagaimana yang ALLAH kehendaki. Kemudian ALLAH mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah Zaman Penindasan dan Penzaliman (pemerintahan diktator) dan berlakulah Zaman itu sebagai mana yang ALLAH kehendaki. Kemudian berlaku pula Zaman Kekhalifahan (Imam Mahdi dan Nabi Isa) yang berjalan di atas cara hidup Zaman kenabian”. Kemudian baginda diam. (Riwayat Ahmad)
2. Kegemilangan Islam akan berulang di akhir zamanDan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas’ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari, nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”.( Kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti)
3 Kebangkitan Islam akhir zaman akan bermula dari Timur.Dan telah mengeluarkan Ibni Abi Syaibah dan Nu’aim bin Hammad dalam Al Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu’aim dari Ibnu Mas’ud, katanya : “Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Akupun bertanya : “Mengapakah kami melihat pada wajahmu, sesuatu yang kami tidak sukai?”. Beliau menjawab : “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan , tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetepi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.”

4 Setiap kurun (100 tahun) Allah akan memunculkan Mujaddid (Reformer)Rasulullah SAW bersabda :“Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi ummat Islam seorang mujaddid yang memperbaharui urusan agama (Islam) di setiap awal kurun”.
5 Imam Mahdi Mujaddid Akhir Zamani. Rasulullah SAW bersabda :Dan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas’ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari, nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki (Al Mahdi) dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”.
6 Dan abu Nu’aim mengeluarkan dari Abi Said dan Nabi SAW katanya :“Al Mahdi daripada kami Ahlul bait, seorang lelaki dari umatku, mancung hidungnya. Dia memenuhi bumi dengan keadilan, seperti dia dipenuhi kezaliman”.
7 Dan telah mengeluarkan Abu N’aim dan Al Khatib dalam Talkhis Al mutasyabih dari ibnu Umar katanya sabda Rasulullah SAW :“Akan keluar Al Mahdi dan di atas kepalanya malaikat yang menyeru : Inilah Al Mahdi dan ikutilah dia”.
8. Pemuda Bani Tamim dari Timur pemegang Panji-panji Imam MahdiTelah mengeluarkan Tabrani dalam Al Ausat, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda : “Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). Bilamana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari Pemuda dari Bani Tamim, dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al Mahdi”. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).
9 Jemaah Kebenaran Pimpinan Pemuda Bani Tamim mendapat kemenangan di Timur dan merintis jalan untuk Imam Mahdii. Rasulullah SAW bersabda :Senantiasa ada suatu thoifah (jamaah) yang sanggup menzahirkan kebenaran dan tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat)
10 Dikeluarkan dari Al Hasan bin Sofyan dari Abu Nuaim dari pada Tsauban, telah bersabda Rasulullah SAW :“Akan datang panji panji hitam dari timur, hati mereka seperti kepingan besi. Barang siapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah mendatangi mereka dan berbailah kepada mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju”. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).
11. Dari Ibnu Majah dan Tabrani daripada Abdullah bin Al Harats bin Juzu’ Al Zubaidi telah bersabda Rasulullah SAW“Akan keluarlah manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi”.(dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).
12. Telah bersabda Rasulullah SAW“Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan, tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetepi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.” (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti)
13 Pengisytiharan Imam Mahdi pimpinan ummah di MekkahRasulullah SAW bersabda :“Sesungguhnya ketika zahir Al Mahdi, menyerulah malaikat dari atas kepalanya : “Inilah Al mahdi sebagai Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia”. Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mendapatkan kasih sayangnya. Sesungguhnya Al Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. Dan adapun yang berbaiah kepadanya antara rukun Al Aswad dan maqam Ibrahim, yang pertama sebanyak bilangan ahli Badar, kemudian Abdal dari Syam mendatanginya, diikuti oleh Nujaba’ dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah mengutus kepadanya tentara dari Khurasan dengan bendera-bendera (panji-panji) hitam dan mereka menuju ke Syam. Dan Allah menghantar kepadanya 3000 malaikat dan Ashabul kahfi adalah diantara pembantunya.(hadist dari Kitab As’afur Raghibin)
Sesuai dengan janji Allah ini dan bukti-bukti nyata, maka Islamlah yang akan menggantikan kuasa Amerika sebagai super power dunia nanti. Ini giliran Islam. Islam akan bangkit kembali dan menjadi sebuah empire, dan sekali lagi bumi akan dinaungi oleh keadilan dan kemakmuran. Dunia akan diserahkan lagi kepada umat Islam sebagai mana Allah telah menyerahkannya kepada Rasulullah dan para sahabat (QS Ar Rum 2-4). Jalannya adalah melalui TAQWA. Dahulu umat Islam dapat menang dari Rom dan Parsi (2 super power dunia pada saat itu) dengan kekuatan taqwa. Sekarang dengan kekuatan taqwa pulalah Barat akan ditumbangkan. Allah akan membantu orang yang bertaqwa (QS Al Jaasiah 19). Ini bukan khayalan, tetapi JANJI ALLAH yang telah dan akan terjadi lagi. Asalkan syaratnya dipenuhi. Allah SWT berfirman :“Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka sesungguhnya akan dijadikan khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana telah dijadikan khalifah orang-orang sebelum mereka”.(QS An Nur : 55)Dari hadist- hadist di atas jelaslah bahwa kebangkitan Islam di Timur dibangunkan oleh seorang Pemuda dari Bani Tamim. Bani Tamim adalah salah satu cabang dari kabilah Quraisy. Pemuda inilah yang akan menyerahkan kekuasaan (panji-panji hitam) kepada Al Mahdi. Dengan kata lain perjuangannya dan perjuangan Al Mahdi berkait erat dan sambung-menyambung.Pemuda Bani tamim ibarat stop kontak (switch), sedangkan Imam Mahdi sebagai lampunya. Apabila stop kontak tidak ditekan, maka lampu tidak akan menyala. Artinya Imam Mahdi belum akan zahir bila Pemuda Bani Tamim belum membuat tapaknya atau belum mendapatkan daulah di satu negara di Timur. Kemungkinan besar negara islam yang akan didapat oleh Pemuda Bani Tamim itu adalah malaysia. Kalau diibaratkan membangun rumah, pemuda Bani Tamim adalah orang yang membangun pondasinya. Untuk membangun rumah yang kokoh, tentulah pondasi harus kuat. Imam Mahdi bertugas membangun rumah tersebut, melengkapinya dengan dinding, atap, pintu, jendela lantai dsb.Mengingat besarnya peranan pemuda Bani Tamim sebagai perintis jalan Imam Mahdi, dan semakin dekatnya kegemilangan Islam tersebut, tentulah pemuda Bani Tamim itu sudah ada bahkan sudah hampir menyelesaikan pembangunan tapaknya. Tentulah ia berada di Timur (Asia tenggara?). Diantara ciri jamaahnya adalah : menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari diri, keluarga, ekonomi, teknologi, kebudayan, pendidikan dan lain lain serta jamaah itu tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang ketentuan Allah (hari kiamat).

21 Responses to “hadist imam mahdi”

 1. waskita Says:

  Sungguh menarik uraian tentang kabar akan datangya Imam Mahdi. Jadi apa yang musti kita siapkan sekarang? Apakah kita duduk-duduk saja menunggu kedatangan Imam Mahdi ?

  Like

 2. hariyanto27 Says:

  UNTUK PERTANYAAN .. KAMI CUMA MENYARANKAN .. BACA AJA KUMPULAN BULETIN DI ATAS ATAU BEBERAPA TULISAN LAINNYA

  Like

 3. supriyadi marsan Says:

  yg utama adlah membersihkan hati dgn diisi ilmu tauhid agar merdeka dari syirik dan terlepas dr hati kita akan wis-was yg terktuk shhg ALLAH swt akan mensucikan hati org mukmin tersbt sehg siap menerima keadaan pemuda Tamim tersbt dgn terlepasnya egoisme kita!kedua sempurnakan ilmu qiraat kita dgn yg jelas(milskan qiraat Imam Ashim Alkuffi)utamanya makhrajnya,dan banyaklah mengamalkan amalan ma’rifat disamping amar ma’ruf nahi munkar.wassalam

  Like

 4. supriyadi marsan Says:

  keberadaanya akan tdk disadari tetapi bagi org yang berkasyaf akn nampak jelas.

  Like

 5. supriyadi marsan Says:

  assalamu alaikum..
  yang penting persiapkan diri kita dan keluarga dalam ilmu tauhid dan qiraat quran,dgn tujuan utk membrsihkan hati dan menghilangkan egoisme agar dapat menerima dgn hati ikhlas keberadaan pemuda dari Tamim pembantunya Imam Mahdi.
  Karena syaithan tdk akan membiarkan kita begitu saja menerima beliau.Syaithan la’natullah akan memasukkan keraguraguan dlm hati kita dan permusuhan sebelum datangnya kekrabatan.wassalam

  Like

 6. supriyadi marsan Says:

  pak waskita dapat bersilaturahim dgn saya dgn email yaditerapi@yahoo.co.id jika berkenan utk “nasehat menasehati dalam kebenaran dan nasehat-menasehati dalam kesabaran’ tentunya.wassalam

  Like

 7. hadisetyono Says:

  Imam Mahdi bukan keluar dari Medan, tetapi ada di negeri Arab, sekarang ini lagi berada di daerah Syiria, berada dalam keghaiban kubro, hanya orang-orang tertentu kisahnya dan bisa berkomunikasi dengan beliau. untuk lebih jelasnya bisa baca silsilahnya disini:

  http://satriopinandito.wordpress.com/2007/12/28/siapakah-imam-mahdi-as-itu/

  Like

 8. hadisetyono Says:

  Setiap kurun (100 tahun) Allah akan memunculkan Mujaddid (Reformer)Rasulullah SAW bersabda :“Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi ummat Islam seorang mujaddid yang memperbaharui urusan agama (Islam) di setiap awal kurun”

  Ya itulah yang disebut dengan pembaharu atau yang disebut juga reformer, revivalis, tapi hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. bahkan orang seperti ibnu tayimiyah, imam al-ghazali dan syech gulam ahmad adalah mujadid di masanya. Pada masa ini di Indonesia akan muncul mujadid yang bernama pemuda bani tamim, bukan dari medan, dan merupakan wali pengikut imam mahdi yang merupakan mujadid terakhir dari keturunan Nabi Muhammad. Wallahu ‘alam bis shawab.

  Like

 9. ABHusin Says:

  …..HADIS-HADIS NABAWI KEMUNCULAN IMAM MAHDI…..

  Amat menarik thread ini.
  Maap bang, numpang lalu…..

  Himponan hadis-hadis mengenai Imam Mahdi yang agak kemas. Samada hadis-hadis Nabi SAW itu saheh atau tidak, itu kita nggak tahu. Yang penting kita mengimani sabda Rasulullah SAW, kerana apa yang disabdakannya kita sudah pun nampak. Kita sedang dalam dilema huru hara, yang dinamakan “Fitnah Akhir Zaman”. Kalo kita percaya Imam Mahdi akan muncul, itu udah baik, kerana tidak dusta apa yang disabdakannya. Walau pun ada hadisnya samar-samar atau bagaikan kias dan simbolik. Ada juga maksod hadisnya itu bersifat Kedirian (Subjektif) dan ada juga maksodnya bersifat Semesta (Objektif)…..

  Permasalahan samada dia itu dari “Yang Ghaib” atau “Memang Sudah Ada”, itu adalah masalah furuknya aja dan Misterinya Alam. Begitu juga masalah sosok Imam Mahdi yang di”ijtihad”kan oleh sesetengah ulamak sebagai masalah “Khilafiah”. Maknanya jawatan Mahdi itu terbuka pada sesiapa jua yang layak, seperti yang digariskan ciri-cirinya itu Mahdi dalam hadis. Maka terpulanglah pada fahaman masing-masing, kalo udah cukup syarat-syaratnya. Maka sebab itu nggak hairan ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba dan merebot jawatan tersebut….

  Benar atau tidak, dia itulah orang yang dijanjikan itu, kalo panjang umur kita, kita tunggu dan saksikan aja jawapannya. Kalo nggak cukop uwangnya, kita dengar aja khabar berita dari sana, semasa pengisthirannya depan Kaabah dikhalayak ramai itu nanti….

  …..Wallahualam…..

  (Ahlul Bait Prophecy…..)

  Peace / Salam / Damai…..

  Like

  • himpass Says:

   sampai 100 tahun yang akan datang atau kita sudah gak ada lagi, manusia tetap megatakan imam mahdi nanti datangnya dan yang pasti kita tidak ketemu dengan nya- inilah fitnah yang telah ditanamkan dajjal.

   4:170. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun) karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

   3:164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

   3:101. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

   3:183. (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api.” Katakanlah: “Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar.

   3:184. Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

   inilah wahyu yang disampaikan Al mahdi dari Alllah kepada kamu, mudah mudahan kamu mengerti sehingga bila mengerti

   6:106. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

   7:3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).

   mahdi dan pengikutnya mahdi berkata
   40:38. Orang yang beriman itu berkata: “Hai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

   dia saat ini berada di medan-sumtara utara beserta pengikutnya

   Like

 10. Rezza Says:

  setiap diri manusia itu masing,s mengalami kejadian alam ini dari awal sampai akhir.. Allah menciptakan kita berulang-ulang.. ketika kita manusia akan dilahirkan ke bumi berlaku sunnah Allah, hai hamba-Ku ( Malaikat dan Jin ) Aku akan menciptakan manusia dri tanah.. dst, termasuk penolakan sujud setan terhadap manusia.. kmudian ketika seorang ibu hamil 4 bulan maka diturunkan kita di bumi (calon bayi)dan sterusnya.. jadi masa2 rasul pun kita alami secara gaib dan nyata, perang2 besar Rasulpun kita alami, dan jika memang ada Mahdi,pasti kita alami dalam diri masing2.. tetapi apakah kita mengalami.. sedangkan sekarang saja kita masih banyak masih tunduk kpd berhala, berrti masih banyak manusia yang masih berputar2 pada masa sebelum agama samawi, disadari atau tidak Kita ini kebanyakan belum sampai Yahudi apalagi Jaman Nabi Muhammad..??? masih jauh.. masih banyak yg harus dikorbankan, namun sudah ada juga yg sampai ke Islam yg Kaffah… mari kita sama2 mengenali diri.. saya tidak pandai menulis, mohon maaf jika ada kekurangan..

  Like

 11. taufik rahman Says:

  Aslmkm..peguatan tentang Berita Besar ini harus lebih relevan cara penyajiaanya, faktor pendukung kebangkitan Daulah Khilafah Universal harus di tonjolkan! Bukan Mitos Imam Mahdi yang membuat Stigma Agama keturunan Islam menghayal, namun keterikatan penyatuan setiap Pemimpin golongan,aliran-aliran Islam harus satu meja untuk mendafatkan PEMIMPIN YANG MENDAPATKAN PETUNJUK.Maksudnya, pasti setiap pemimpin islam mengklaim bahwa imam mahdi dari golongan masing-masing akan dan telah datang. Maka mari satukan komando! Seru dan mengajak untuk bersatu, bukan hanya memberi wacana tentang imam mahdi. Wslm

  Like

  • himpass Says:

   waalaikumsalam Wr.Wb …… terimakasih atas petunjuk dan peringatan wahai saudaraku hawariyin.. memeng demikianlah seharusnya menyikapi atas rahmat yang telah diturunkan Allah SWT.. apa yang sauadara harapakan memang demikian juga yang diharapkan islam itu sendiri, bersatunya para Ulama pewaris nabi atas islam itu sendiri, maka dari itu, dengan apa yang telah diwajibkan atas orang-orang beriman yaitu Al Qur’an mengajak umat itu bersatu dalam satu kekhlifahan yang terpimpin bijaksana dan keadilan, dimana hal itu sedang diupayakan oleh HIMPASS untuk menyeru agar seluruh para Ulama Pewaris Nabi di seluruh dunia bersatu dengan IMAM yang datangkan Allah SWT dan bukan dengan ilmu, amal maupun kemulian melainkan dengan Kalam-kalam Al Qur’an. yang disampaikan Oleh IMAM YANG NYATA.

   Like

 12. Sahrudin Says:

  KEBENARAN TELAH DATANG

  Berita gembira ini saya sampaikan kepada seluruh umat di dunia, yang ingin menuju jalan kebenaran yang sejati dan abadi.

  Penantian selama ini akhirnya terjawab sudah, Pemimpin dunia/ Pemimpin akhir zaman (Kiblatnya Dunia) yang selama ini ditunggu-tunggu kemunculannya, untuk menyelamatkan “umat” dari kesesatan yang ada akan muncul.

  Pandangan dan kajian tentang Beliau (“Bapak = Al Mahdi/ Imam Mahdi/ Isa Almasih ke-2/ Mesias/ Satrio Piningit/ Ratu Adil/ Avatar,dan lain sebagainya”) dari berbagai macam Agama/ Golongan/ maupun orang-perorang tetang akan kemunculannya beliau sudah sangat banyak, Dari macam-macam nama dan istilah yang sering disebutkan orang, tetapi siapa nama yang sebenarnya beliau di dunia ini ?????. ini saya sampaikan!

  Data pribadi beliau (Bapak) :

  1. Nama : MUHAMMAD GATOT HARYANTO (MGH)
  2. Lahir : 10 Nopember 1954
  3. Hari : Rabu Pon

  Waktu telah berjalan terus, Tanda-tanda dari ayat-ayat yang tersurat yang ada di dalam kitab-kitab (Al Qur,an, Injil dan lain lain) kini mulailah nampak satu persatu jawabannya, melalui ayat-ayat Allah yang tersirat di alam ini sepert :

  1. Munculnya gerhana bulan dan matahari.
  2. Munculnya bintang berekor / komet.
  3. Gempa bumi yang terus terjadi
  4. Kebakaran yang terus silih berganti.
  5. Perperangan yang mulai terjadi disana sini dan akan……
  6. Kepercayaan bawahan kepada pimpinan yang mulai hilang.
  7. dll.

  Sekarang perintah sudah dikumandangkan, beliau telah hadir dan siap untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Untuk membawa manusia, sesuai dengan khodratnya yang sesungguh-sungguhnya yaitu menjalankan kebenaran yang sejati “HIDUP YANG BENAR” dan “HUKUM YANG BENAR”.

  HIDUP YANG BENAR

  1. Jujur.
  2. Sholat.
  3. Yakin, sabar, sadar, tekun, ihklas.
  4. Jangan punya niat jelek dengan siapapun termasuk setan sekalipun.
  5. jangan merasa apapun.

  Tanggal 6 Juni 2009
  ttd
  Muhammad Gatot Haryanto

  HUKUM YANG BENAR

  1. Yang benar hanyalah Allah.
  2. Saya hanya punya hak mengatakan benar dan salah.
  3. Saya tidak punya hak mengadili, menghukum, membunuh.
  4. Marah saya karena sayang.
  5. Walaupun disakiti saya tidak punya hak untuk menyakiti.

  Minggu pagi jam 10.00
  Tanggal, 10 Januari 2010
  ttd
  Muhammad Gatot Haryanto

  Demikian penyampaian singkat saya ini, semoga dapat bermanfaat bagi anda, dan khususnya saya sendiri sebagai amal ibadah untuk menuju keselamatan dunia akhirat.

  jika anda ingin tahu lebih detail tentang bapak, anda dapat menghubungi saya di 081386480007 atau melalui E-mail saya di : sahrudin.cipayung@gmail.com. Saya akan membantu anda, Jangan lupa sampaikan kepada rekan/saudara/orang tua/adik/dll, agar kita mejadi hamba Allah yang mulia disisnya dan selalu taat akan printahnya.

  Like

 13. Sahrudin Says:

  KEBENARAN TELAH DATANG

  Berita gembira ini saya sampaikan kepada seluruh umat di dunia, yang ingin menuju jalan kebenaran yang sejati dan abadi.

  Penantian selama ini akhirnya terjawab sudah, Pemimpin dunia/ Pemimpin akhir zaman (Kiblatnya Dunia) yang selama ini ditunggu-tunggu kemunculannya, untuk menyelamatkan “umat” dari kesesatan yang ada akan muncul.

  Pandangan dan kajian tentang Beliau (“Bapak = Al Mahdi/ Imam Mahdi/ Isa Almasih ke-2/ Mesias/ Satrio Piningit/ Ratu Adil/ Avatar,dan lain sebagainya”) dari berbagai macam Agama/ Golongan/ maupun orang-perorang tetang akan kemunculannya beliau sudah sangat banyak, Dari macam-macam nama dan istilah yang sering disebutkan orang, walau beliau sendiri tidak mengaku apa-apa dan biasa-biasa saja, tetapi orang yang berilmu dan punya hati (qolbu) yang bersih akan tau siapa beliau yang sesunggunya. Untuk itu apa anda mau tau siapa nama yang sebenarnya beliau di dunia ini?????. ini saya sampaikan!

  Data pribadi beliau (Bapak) :

  1. Nama : MUHAMMAD GATOT HARYANTO (MGH)
  2. Lahir : 10 Nopember 1954
  3. Hari : Rabu Pon

  Waktu telah berjalan terus, Tanda-tanda dari ayat-ayat yang tersurat yang ada di dalam kitab-kitab (Al Qur,an, Injil dan lain lain) kini mulailah nampak satu persatu jawabannya, melalui ayat-ayat Allah yang tersirat di alam ini seperti :

  1. Munculnya gerhana bulan dan matahari.
  2. Munculnya bintang berekor / komet.
  3. Gempa bumi yang terus terjadi
  4. Kebakaran yang terus silih berganti.
  5. Perperangan yang mulai terjadi disana sini dan akan……
  6. Kepercayaan bawahan kepada pimpinan yang mulai hilang.
  7. dll.

  Sekarang perintah sudah dikumandangkan, beliau telah hadir dan siap untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Untuk membawa manusia, sesuai dengan khodratnya yang sesungguh-sungguhnya yaitu menjalankan kebenaran yang sejati “HIDUP YANG BENAR” dan “HUKUM YANG BENAR”.

  HIDUP YANG BENAR

  1. Jujur.
  2. Sholat.
  3. Yakin, sabar, sadar, tekun, ihklas.
  4. Jangan punya niat jelek dengan siapapun termasuk setan sekalipun.
  5. jangan merasa apapun.

  Tanggal 6 Juni 2009
  ttd
  Muhammad Gatot Haryanto

  HUKUM YANG BENAR

  1. Yang benar hanyalah Allah.
  2. Saya hanya punya hak mengatakan benar dan salah.
  3. Saya tidak punya hak mengadili, menghukum, membunuh.
  4. Marah saya karena sayang.
  5. Walaupun disakiti saya tidak punya hak untuk menyakiti.

  Minggu pagi jam 10.00
  Tanggal, 10 Januari 2010
  ttd
  Muhammad Gatot Haryanto

  Demikian penyampaian singkat saya ini, semoga dapat bermanfaat bagi anda, dan khususnya saya sendiri sebagai amal ibadah untuk menuju keselamatan dunia akhirat.

  jika anda ingin tahu lebih detail tentang bapak, anda dapat menghubungi saya di 081386480007 atau melalui E-mail saya di : sahrudin.cipayung@gmail.com. Saya akan membantu anda, Jangan lupa sampaikan kepada rekan/saudara/orang tua/adik/dll, agar kita mejadi hamba Allah yang mulia disisnya dan selalu taat akan printahnya.

  Like

 14. Bois Says:

  Mari bersatu mengubah dunia menjadi lebih baik

  Assalamu’alaikum… (Ucapan salam khusus untuk saudaraku yang muslim)

  Pemuda Bani Tamim Perintis Jalan
  (Pentingnya Peranan Pemuda Bani Tamim)

  “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dia berkata, ketika kami berada ‘disisi Rasulullah SAW tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dan kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Aku pun bertanya, “Mengapakah kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai?” Beliau menjawab, “Kami ahlul bait telah Allah SWT pilih untuk kami akhirat lebih utama dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyinggkiran sepeninggalku kelak sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Makamereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dan kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya maka datangilah merekawalaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Al Mahdi.(riwayat Abu Daud, Al Hakim At Tarmidzi, Ibnu Majjah, lbnu Hibban, AbuNu’aim, lbnu ‘Asakir, Ibnu‘Adli, Adh Dhahabi, Abu Asy Syeikh)”Dan Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW sambil memegang tangan Sayidina Alitelah bersabda: “Akan keluar dan sulbi ini seorang pemuda yang akanmemenuhi bumi ini dengan keadilan (Imam Mahdi) . Maka apabila kamu menyakini yang demikian itu, hendaklah kamu bersama pemuda dari BaniTamim. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al Mahdi.”(Riwayat At Thabrani)Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa kebangkitan Islam di akhirzaman terjadi di tangan seorang pemuda dan Bani Tamim. Bani Tamim adalah salah satu cabang dan kabilah Quraisy. Yakni pemuda yang dikatakan akan menyerahkan panji-panji hitam kepada Imam Mahdi. Dengankata lain perjuangan Pemuda Bani Tamim dan Imam Mahdi berkait erat dan sambung-menyambung. Pemuda Bani Tamim ibarat switch, sedangkan Imam Mahdi sebagai lampunya. Apabila switch tidak ditekan, maka lampu tidak akan menyala. Artinya Imam Mahdi belum akan ‘zahir’ bila Pemuda Bani Tamim belum membuat tapaknya. Pemuda Bani Tamim merintis jalan kemudian disambung oleh Imam Mahdi yang akan menegakkan Ummah. Perjuangan dua orang pemimpin ini seperti perjuangan Nabi Harun as. dan Nabi Musa as, yakni berjuang bersamadalam satu zaman dengan mind dan metode yang sama. Kalau diibaratkan orang yang sedang membangun rumah, maka Pemuda Bani Tamim adalah orangyang membangunkan pondasi rumah itu. Untuk membangun rumah yang kokohtentulah pondasinya harus kuat. Imam Mahdi bertugas membangun rumahtersebut, melengkapinya dengan dinding, atap, pintu, jendela, lantai dan sebagainya. Sedangkan Nabi Isa berperan untuk menyempumakan rumah itu, mengisi dengan perabot, menata, serta menghiasinya dengan seindah mungkin. Demikianlah gambaran peranan tiga orang pemimpin besar kurun ini.

  Mengingat pentingnya peranan Pemuda Bani Tamim sudah sepatutnya umatIslam berusaha mencarinya agar dapat dalam kebenaran serta ikut berperan dalam perjuangannya. Bersamanya kita akan mendapat keselamatandan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tetapi tidak tertutup peluang bagi setiap pemimpin yang memiliki cita-cita Islam yang tinggi atau pun bagi para ulama yang merasa dirinya mampu, yang dapat berusaha menjadikan dirinya Pemuda Bani Tamim, siapa tahu dia adalah Pemuda yang disabdakan. Seperti halnya para sahabat berlomba-lomba untuk membuktikan sabda Rasulullah SAW bahwa konstantinopel akan jatuh ditangan pemimpin yang baik, dengan harapan di tangan merekalah terjadinya janji itu. Oleh kerana itu, siapa pun dipersilakan untuk merebut peluang ini. Tidak salah dan tidak keterlaluan bila seseorang berlomba-lomba membuktikan dirinya sebagai Pemuda Bani Tamim selagi tanda-tanda besarnya belum terjadi. Bahkan sepatutnya begitu supaya kita sensitif dan serius terhadap setiap janji-janji Allah. Namun sekiranya kita mampu untuk mencapai cita-cita yang amat tinggi itu kita mesti melihat dan mencari kalau ada orang lain yang mampu dan memang sedang bersungguh-sungguh merintis jalan. Bila ternyata ada seseorang pemimpin dan jemaahnya yang telah mampu membuat model masyarakat Islam, maka bergabunglah dengan perjuangannya dan jangan tunda-tunda lagi.

  Duhai saudaraku, marilah kita berjihad bersama-sama guna membuka jalan Sang Imam yang akan memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan.

  Bagi anda yang ingin mengetahui panduan jihad silakan kunjungi http://www.benderahitam.wordpress.com

  Bagi anda yang ingin main-main ke blog saya silakan kunjungi http://www.bangbois.blogspot.com

  Wassalamu’alaikum… (Ucapan salam khusus untuk saudaraku yang muslim)

  Peace V ^_^
  ===================================================
  Alhamdullilah… Para pemikir… Mujahid pena… kian bersemangat dan terus bergandengan tangan melawan kaum materialis dan setanis dengan untaian kata, yang dengan ikhlas dilakukan demi ridha Allah semata, walaupun hanya satu ayat. Berbahagialah Orang Islam Sedunia, Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin satu, tiga, delapan, atau sebelas tahun lagi, terhitung mulai tahun 2008, Wallahu’alam. Akan datang seseorang dan berkata, “Hai umat manusia, mulai saat ini pemimpinmu adalah Al Mahdi.”

  Like

 15. sahaja Says:

  sudah jelas bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Indonesia (timur)BUKAN Malaysia. Malaysia hanyalah negara pertama yang akan bergabung dengan daulah khilafah di Indonesia. Pelopornya adalah para keturunan Rasulullulah (Habaib) melalui organisasi Hizbut Thahrir Indonesia (HTI). Indonesia adalah Madinah kedua yang merupakan fondasi tapak daulah Imam Mahdi, Penduduk Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia…dan iklim demokrasi liberal saat ini justru merupakan katalisator bangkitnya daulah dimaksud. Tak ada satupun negara muslim di dunia ini yang ideologi kebangkitan Islam seperti diusung HTI bisa bergerak dan tumbuh sedemikian sangat pesat kecuali di Indonesia……sungguh fajar sudah terbit waktu subuh telah tiba sebentar lagi cahaya kebangkitan Islam bersinar dengan terang benderang, cahaya yang terbit di timur (Indonesia-negeri Muslim paling timur paling besar paling potensial dan paling sesuai urutan pergiliran sunatullah)dan sangat sesuai dengan hadist Nabi bahwa kebangkitan Islam akhir jaman bermula di timur…..

  Like

  • himpass Says:

   MUHAMMAD RASULULLAH TELAH DATANG DI INDONESIA

   Like

 16. Imam Mawardi Says:

  Seorang imam hendaklah yang tidak ditunjuk-tunjukkan, atau gak perlu dipromosikan, apa lagi mempromosikan dirinya … entah dari manapun dia Alloh lah yang membuka tabir “ghaib”nya dan memberikan tanda-tandanya, insya’alloh. Kita semua sama menunggu dengan kesabaran, tak usah memperdebatkan, lebih baik mencermati apa yang pernah diisyaratkan oleh Rosululloh. Semoga kita semua tetap berpegang jalan yang lurus berdasar Al-Qur’an dan Al-Hadist. Wassalam

  Like

  • himpass Says:

   jika tuhannya bukan Allah… ya pasti kerjanya sembunyi… seperti IBLIS DAN DAJJAL… tapi Allah MAHA BERKEHENDAK menurunkan AL FURQON sebagai PEMBEDA…. bersifat terang dan nyata…. bisa dilihat dan dipenggang… berjalan dpasar-pasar… jika percaya mari ikut AKU….

   Like

  • himpass Says:

   ya… klo bapak sanggup menyembunyikan ayat allah.. silahkan saja… tapi aku takut dilaknat oleh tuhanku karna menyembuyikan berita kedatangan rasulnya (imam mahdi)….

   Like


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,948 other followers

%d bloggers like this: